بلت ترانسفر ریکو

بلت ترانسفر ریکو که به آن تسمه ترانسفر نیز گفته می شود ، بخشی از دستگاه کپی ریکو است و