هات رول کنن 8105

هات رول بخشی از دستگاه کپی و لیزری است که تونر روی کاغذ را گرم می کند. این عمل با

هاترول ریکو

هاترول ریکو یکی از قطعات مصرفی در دستگاه های کپی ریکو می باشد. خرابی این قطعه به دلیل اصطکاک فیوزر